Điều khoản, điều kiện sử dụng app chấm công AiKAO

App chấm công AiKAO do Công ty TNHH Neos Việt Nam International (Neos VN) xây dựng và quản lý. Bằng cách sử dụng dịch vụ của AiKAO đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những điều khoản và điều kiện được liệt kê sau đây.

Điều 1 (Quyền sử dụng)

Neos VN đồng ý cho khách hàng quyền sử dụng nhưng không có quyền chuyển nhượng cho bên thứ 3 khi chưa có sự đồng ý của Neos VN. Ngoài ra, các nội dung cụ thể về việc sử dụng dịch vụ này sẽ được thực hiện theo như mẫu đơn đăng ký sử dụng "AiKAO".

Điều 2 (Phí sử dụng Dịch vụ)

Phí sử dụng cho dịch vụ được tính theo như bản báo giá đã thỏa thuận.

Điều 3 (Điều kiện sử dụng)

1. Khách hàng chỉ được sử dụng dịch vụ này trong phạm vi cho phép được quy định trong bản đăng ký sử dụng dịch vụ "AiKAO" và không được sử dụng ngoài phạm vi đó.

2. Khách hàng sẽ sử dụng dựa theo những lưu ý của Neos VN để dịch vụ được cải thiện tốt hơn. Không được chuyển nhượng, cho thuê lại hoặc tiết lộ dịch vụ này cho bên thứ ba.

Điều 4 (Phạm vi áp dụng và sửa đổi điều khoản sử dụng)

1. Thỏa thuận này sẽ áp dụng cho tất cả các mối liên quan đến dịch vụ này giữa Neos VN và khách hàng

2. Neos VN có thể thay đổi nội dung của thỏa thuận này mà không cần được sự đồng ý của khách hàng và các điều khoản sau khi sửa đổi sẽ được ưu tiên áp dụng.

3. Neos VN sẽ thông báo cho khách hàng sau khi thay đổi điều khoản, trước ngày mà điều khoản được sửa đổi đó có hiệu lực. Ngoài ra Neos VN sẽ thông báo trên trang web của dịch vụ (URL: https://aikao.vn).

Điều 5 (Ứng dụng của dịch vụ này)

1. Khi đăng ký sử dụng mới dịch vụ này, khách hàng phải đồng ý với thỏa thuận này và điền vào các mục được quy định trên mẫu đơn do Neos VN chỉ định (dưới đây gọi là "mẫu đơn") bằng giấy hoặc phương tiện điện tử áp dụng trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào.

2. Hợp đồng sử dụng sẽ được thiết lập khi Neos VN chấp nhận đơn đăng ký ở điều khoản trước. Tuy nhiên, nếu khách hàng vi phạm bất kỳ mục nào dưới đây bị Neos VN phát hiện sau khi ký kết hợp đồng, Neos VN sau khi thông báo nội dung vi phạm đó đến khách hàng và hợp đồng sẽ bị hủy bỏ.

* Nếu khách hàng không tuân theo nội dung đăng ký do Neos VN quy định hoặc nếu khách hàng vi phạm các điều khoản khác trong hợp đồng.
* Nếu tên của khách hàng không phải là một công ty (Bao gồm cả những doanh nghiệp mà Neos VN công nhận là tương đương với một công ty)
* Khi các vấn đề về nghiệp vụ hoặc kỹ thuật xảy ra hoặc có khả năng xảy ra trong việc cung cấp dịch vụ này
* Nếu khách hàng bị phát hiện là một tổ chức tham gia hoạt động chống đối xã hội hoặc có liên quan đến hoạt động chống đối xã hội.
* Các trường hợp khác mà Neos VN cho là không phù hợp

Điều 6 ( Hóa đơn và thanh toán phí sử dụng)

1. Neos VN sẽ lập hóa đơn cho khách hàng về phí sử dụng được mô tả trong mẫu đơn đăng ký và khách hàng sẽ thanh toán theo các điều kiện được nêu trong mẫu đơn đăng ký. Ngoài ra, phương thức thanh toán của Neos VN sẽ phát hành hóa đơn theo nội dung trên mẫu đơn đăng ký.

2. Nếu phí sử dụng đã quá hạn mà khách hàng chưa tiến hành thanh toán, khách hàng sẽ chịu lãi suất với tỷ lệ 10% mỗi năm theo số ngày cho đến khi thanh toán xong, kể từ sau ngày đến hạn thanh toán. Tiền lãi chậm trả sẽ được thanh toán cùng phí sử dụng chưa thanh toán.

3. Trường hợp Neos VN lập sai hóa đơn cho khách hàng thì khoảng thời gian kể từ ngày khách hàng gửi lại hóa đơn cho Neos VN để sửa, khoảng thời gian đến ngày thanh toán ghi trên hóa đơn đã sửa sẽ không được tính vào thời gian tính lãi chậm nộp.

4. Các quy định của ba mục trên sẽ được áp dụng khi Neos VN trực tiếp ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ này với khách hàng và sẽ không áp dụng khi hợp đồng được ký kết gián tiếp thông qua đại lý bán hàng.

Điều 7 (Thay đổi bổ sung và chấm dứt dịch vụ này)

1. Neos VN có thể thêm và thay đổi toàn bộ hoặc một phần của dịch vụ này mà không cần thông báo trước cho khách hàng. Tuy nhiên, Neos VN phải đảm bảo các tính năng của dịch vụ này đã được mô tả trong bản thỏa thuận ban đầu.

2. Neos VN có thể chấm dứt toàn bộ hoặc một phần dịch vụ này bằng cách thông báo cho khách hàng trước 3 tháng.

Điều 8 (Quyền sở hữu trí tuệ)

Chúng tôi khuyến khích khách hàng tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của những người khác. Nếu bạn tin rằng tài liệu trên app hay web được liên kết bởi AiKAO vi phạm bản quyền của bạn, vui lòng thông báo ngay cho Chúng tôi. Chúng tôi sẽ phản hồi với những thông báo ấy, bao gồm thực hiện theo yêu cầu hay biện pháp thích hợp bằng cách xóa tài liệu vi phạm hay vô hiệu hóa mọi liên kết đến tài liệu vi phạm.

Điều 9 (Giải quyết tranh chấp)

1. Trong trường hợp có bên thứ ba gửi đơn kiện, phản đối, khiếu nại, v.v., cho rằng tất cả hoặc một phần dịch vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba đó. Neos VN sẽ chịu trách nhiệm và chi phí để giải quyết khiếu nại, v.v.

2. Theo mục trên, nếu xác định rằng toàn bộ hoặc một phần của dịch vụ này vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, Neos VN sẽ thực hiện bất kỳ biện pháp nào sau đây.

* Sửa đổi để không vi phạm dịch vụ này.
* Phải nhận được sự cho phép của bên thứ ba để khách hàng có thể sử dụng dịch vụ này mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Điều 10 (Bảo mật)

1. Neos VN và khách hàng khi chưa được sự cho phép của đối phương bằng giấy từ trước đó thì không được làm rò rỉ, tiết lộ cho bên thứ 3 như là thông tin kỹ thuật đã tiếp nhận, thông tin kinh doanh hoặc những thông tin khác bằng phương pháp truyền miệng hoặc bằng văn bản đã trình bày trước đó được gọi là bí mật của đối phương dựa trên hợp đồng và nội dung hợp đồng này. Không được sử dụng cho các mục đích khác ngoài việc thực hiện hợp đồng này.

2. Ngoài các quy định trên, không bao gồm trong các đối tượng có quyền và nghĩa vụ bảo mật quy định tại điều này về thông tin mà bên nhận có thể chứng minh nó thuộc bất kỳ mục nào sau đây.

* Thông tin đã được công khai tại thời điểm tiết lộ
* Thông tin đã có trong quyền sở hữu của bên nhận tại thời điểm tiết lộ
* Thông tin được công khai sau khi tiết lộ mà không phải do lỗi của bên nhận
* Thông tin mà bên nhận thu được một cách hợp pháp từ bên thứ ba
* Thông tin do bên nhận phát triển độc lập mà không phụ thuộc vào thông tin bí mật
* Thông tin mà bên tiết lộ đã đồng ý bằng văn bản loại trừ khỏi thông tin bí mật

3. Neos VN và khách hàng phải giữ bí mật với các cán bộ nhân viên của mình, bao gồm cả công ty mẹ hoặc công ty con (công ty sở hữu hoặc sở hữu phần lớn quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông), những người cần biết thông tin bí mật và về công việc sẽ không được tiết lộ hoặc tiết lộ cho bên thứ ba ngoài luật sư, kế toán viên công chứng và kế toán thuế, những người có nghĩa vụ phải làm như vậy mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia.

4. Neos VN và khách hàng sẽ chỉ sử dụng thông tin bí mật để thực hiện thỏa thuận này và sẽ không sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia.

5. Neos VN và khách hàng sẽ chỉ có thể sao chép thông tin bí mật trong phạm vi tối thiểu cần thiết để thực hiện hợp đồng này. Ngoài ra, khi hai bên sao chép thông tin bí mật trên mục này thì dấu hiệu bảo mật kèm theo thông tin bí mật cũng phải được đính kèm với bản sao.

6. Nếu việc tiết lộ thông tin bí mật được yêu cầu bởi cơ quan tư pháp hoặc hành chính hoặc theo lệnh thì hai bên sẽ tiết lộ thông tin bí mật ở mức tối thiểu cần thiết sau khi làm rõ rằng đó là thông tin bí mật của bên kia. Tuy nhiên, bên hai bên phải thông báo ngay cho đối phương về nội dung của mệnh lệnh hoặc yêu cầu.

7. Các nghĩa vụ trong phần này sẽ vẫn có hiệu lực trong ba năm sau khi chấm dứt Thỏa thuận này.

Điều 11 (Chuyển giao Quyền và Nghĩa vụ)

Hai bên không được chuyển giao toàn bộ hoặc một phần quyền, nghĩa vụ và khoản phải thu theo Hợp đồng này cho bên thứ ba mà không được bên kia đồng ý trước bằng văn bản hoặc không được sử dụng làm tài sản thế chấp.

Điều 12 (Chấm dứt hợp đồng)

1. Nếu đối phương thuộc bất kỳ mục nào sau đây, Neos VN hoặc khách hàng sẽ có văn bản đề nghị đối phương khắc phục và nếu việc khắc phục không được thực hiện trong vòng 15 ngày dịch vụ sẽ bị hủy bỏ. Dịch vụ có thể bị đình chỉ cung cấp toàn bộ hoặc một phần hoặc hủy bỏ hợp đồng sử dụng.

* Trong trường hợp cản trở hoạt động của dịch vụ này hoặc bôi nhọ uy tín của đối phương hoặc bên thứ ba
* Trường hợp có sự nhập sai hoặc xuyên tạc sự thật về nội dung thông báo khác trong điều khoản sử dụng
* Trường hợp giấy phép kinh doanh bị thu hồi hoặc đình chỉ bởi cơ quan giám sát
* Trường hợp phát sinh nguyên nhân gây khó khăn cho việc thực hiện thỏa thuận này
* Trường hợp tất cả hoặc một phần quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng sử dụng được cho bên thứ ba mượn, chuyển nhượng hoặc cầm cố làm tài sản thế chấp bất kể có lợi nhuận hay không.
* Trong trường hợp có bất kỳ vi phạm nào khác đối với các quy định của các Điều khoản này, v.v.

2. Nếu đối phương thuộc bất kỳ trường hợp nào sau đây, Neos VN hoặc khách hàng có thể hủy hợp đồng sử dụng mà không cần thông báo trước.

* Nếu hóa đơn hoặc séc tự ký phát bị từ chối thanh toán, nếu có đơn yêu cầu tịch thu, tịch thu tạm thời, xử lý hoặc bán đấu giá tạm thời, nếu nhận được quyết định xử lý do nợ thuế, thủ tục phá sản, thủ tục tổ chức lại doanh nghiệp, thủ tục phục hồi dân sự hoặc thủ tục tố tụng đặc biệt.
* Nếu có yêu cầu bắt đầu thủ tục thanh lý, nếu thủ tục thanh lý được bắt đầu, nếu công ty giải thể mà không sát nhập, nếu công ty cố gắng chuyển giao toàn bộ hoặc một phần đáng kể hoạt động kinh doanh của mình cho bên thứ ba, hoặc nếu có các yêu cầu khác điều kiện tài chính.
* Nếu có cơ sở hợp lý cho sự xuống cấp hoặc có thể xuống cấp Khi rõ ràng rằng đó là một nhóm tiến hành các hoạt động chống đối xã hội hoặc một nhóm liên quan đến họ

3. Trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự kiện nào sau đây, Neos VN có thể tạm dừng cung cấp toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ bằng cách thông báo trước cho khách hàng (hoặc sau sự kiện trong trường hợp khẩn cấp).

* Khi thực hiện công việc như bảo trì và kiểm tra dịch vụ này thường xuyên hoặc khẩn cấp
* Trong trường hợp xảy ra lỗi, v.v., trong Dịch vụ
* Khi khó cung cấp dịch vụ này do mất điện, hỏa hoạn, động đất, tranh chấp lao động hoặc các lý do khác không thuộc về công ty chúng tôi.
* Ngoài các mục trên, khi có lý do vận hành hoặc kỹ thuật hợp lý cho dịch vụ này

4. Nếu tất cả hoặc một phần của dịch vụ này bị mất hoặc hư hỏng do thiên tai hoặc bất khả kháng khác, và dịch vụ này trở nên không sử dụng được và không có khả năng khôi phục lại, chúng tôi sẽ thông báo cho nhà thầu để bạn có thể hủy hợp đồng sử dụng.

5. Bất kể có hay không có lý do, Công ty có thể hủy bỏ toàn bộ dịch vụ này và hủy bỏ hợp đồng sử dụng bằng cách thông báo cho nhà thầu trước ba tháng.

6. Ngay cả trong trường hợp Dịch vụ bị đình chỉ hoặc hợp đồng sử dụng bị chấm dứt theo Điều khoản này, trừ khi được quy định khác trong Thỏa thuận này, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với Nhà thầu hoặc bất kỳ người nào khác (bao gồm cả người được miễn trừ, v.v.) sẽ không được sinh ra.

Điều 13 (Chấm dứt Dịch vụ bởi khách hàng)

Khách hàng có thể chấm dứt tất cả hoặc một phần dịch vụ này bằng cách thông báo cho Neos VN trước ít nhất một tháng.

Điều 14 (Xử lý khi kết thúc dịch vụ này)

1. Nếu hợp đồng dịch vụ bị hủy bỏ hoặc chấm dứt, khách hàng hoàn toàn không thể sử dụng dịch vụ này và ngay lập tức trả lại tất cả các vật dụng do chúng tôi hoặc xử lý chúng theo hướng dẫn của chúng tôi.

2. Nếu hợp đồng sử dụng bị chấm dứt, chúng tôi sẽ có thể xóa tất cả dữ liệu, v.v. đã đăng ký trong dịch vụ này ngay cả sau khi ngày chấm dứt đã qua thuộc trách nhiệm của chúng tôi.

Điều 15 (Tái kí hợp đồng)

Trong trường hợp ký kết lại hợp đồng sử dụng sau khi chấm dứt hợp đồng sử dụng, công ty chúng tôi sẽ không khôi phục dữ liệu trong quá khứ hoặc tiếp nhận dữ liệu trong quá khứ.

Điều 16 (Bồi thường thiệt hại)

Theo các giới hạn được nêu ở đây, các bên đồng ý bảo vệ, bồi thường và không gây tổn hại cho nhau, bao gồm các công ty con và chi nhánh của mình, giám đốc, cán bộ, nhân viên hoặc đại lý tương ứng của họ, cùng các đại diện khác, khỏi mọi khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư hợp lý và chi phí tòa án), phát sinh từ, liên quan đến hoặc kết nối với vi phạm nghiêm trọng các Điều khoản này, hoặc bất kỳ thỏa thuận nào giữa các bên hoặc mọi cáo buộc rằng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào (bao gồm bất kỳ Nội dung nào) vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào.

Khách hàng hiểu và đồng ý rằng, bằng cách sử dụng Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ dữ liệu nào, bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân, được thu thập hoặc xử lý thông qua Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ của chúng tôi. Bạn sẽ bảo vệ, bồi thường và không gây hại cho Chúng tôi, mà không giới hạn, đối với tất cả những thiệt hại liên quan đến (được cho là) vi phạm bất kỳ luật bảo mật nào thông qua việc sử dụng Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ trong tài khoản của bạn

Điều 17 (Điều khoản khác)

Nếu bất kỳ phần nào của Điều khoản này không hợp lệ hoặc không thể thi hành, phần đó sẽ được hiểu là phản ánh ý định ban đầu của các Bên, và các phần còn lại sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực.

Việc một bên từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của các Điều khoản này hoặc bất kỳ vi phạm nào trong đó, trong bất kỳ trường hợp nào, cũng sẽ không từ bỏ điều khoản hoặc điều kiện đó hay bất kỳ vi phạm nào sau đó.

Khách hàng chỉ có thể chuyển nhượng các quyền của mình theo những Điều khoản này cho bất kỳ bên nào đồng thuận, và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản trong đây bằng văn bản. Chúng tôi có thể chỉ định các quyền theo những Điều khoản này theo quyết định riêng của mình. Các Điều khoản này sẽ ràng buộc và đảm bảo lợi ích của các bên, những người kế thừa của họ và những người được chỉ định.

Bổ sung
Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.